ارشدی، علی در دارایان

ارشدی، علی در دارایان (9)

 دکتر علی ارشدی

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اصفهان