جبل عاملی، پویا در دارایان

جبل عاملی، پویا در دارایان

 دکتر پویا جبل عاملی

مطالب پویا جبل عاملی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آدرس صفحه شخصی در بانک مرکزی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه لستر انگلستان

 

مطالب پویا جبل عاملی در دارایان را اینجا بخوانید