عسلی، مهدی در دارایان

عسلی، مهدی در دارایان

 دکتر مهدی عسلی

آدرس سایت شخصی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه دورهام انگلستان

مسئولیتهای مهم: