بیدآباد، بیژن در دارایان

بیدآباد، بیژن در دارایان

 دکتر بیژن بیدآباد

آدرس سایت شخصی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد

کارشناسی ارشد: اقتصاد

دکتری: اقتصاد