عظیمی، میکائیل در دارایان

عظیمی، میکائیل در دارایان (6)

دکتر میکائیل عظیمی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه

دکتری: اقتصاد از دانشگاه