بهادر، علی در دارایان

بهادر، علی در دارایان (3)

 دکتر علی بهادر

کارشناسی ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

دکتری: دانشجوی اقتصاد پولی از دانشگاه تربیت مدرس تهران