مجاب، رامین در دارایان

مجاب، رامین در دارایان (1)

 دکتر رامین مجاب

کارشناسی ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد  از دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد: اقتصاد  از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد پولی و مالی از دانشگاه تهران