دوانی، غلامحسین در دارایان

دوانی، غلامحسین در دارایان (10)

 آقای غلامحسین دوانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1332 در آبادان

تحصیلات:

کارشناسی: حسابداری از موسسه عالی حسابداری

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی

دکتری: -

مسئولیتهای مهم: