سلطانی، احسان در دارایان

سلطانی، احسان در دارایان (44)

 آقای احسان سلطانی

پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1344 در رفسنجان

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: مهندسی نساجی

دکتری:

مسئولیتهای مهم:

 

یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 16:24

احسان سلطاني: اقتصاد فرغوني

یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 14:57

احسان سلطانی: بخش خصوصی واقعی؟