رحیم زاده، اشکان در دارایان

رحیم زاده، اشکان در دارایان (0)

دکتر اشکان رحیم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد زنجان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: