خلیفه سلطانی، سید محسن در دارایان

خلیفه سلطانی، سید محسن در دارایان (0)

دکتر سید محسن خلیفه سلطانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر 

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: دکتری تخصصی اقتصاد از هند، 1993