حافظی، بهار در دارایان

حافظی، بهار در دارایان (0)

دکتر بهار حافظی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی-گرایش محض از دانشگاه اصفهان، 1381

        دکتری: دکتری تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان، 1391