صدری، فرنوش السادات در دارایان

صدری، فرنوش السادات در دارایان (0)

فرنوش السادات صدری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از واحد خوراسگان، 1377

        دکتری: