کلوانی، عباس در دارایان

کلوانی، عباس در دارایان (0)

دکتر عباس کلوانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان، 1372

        دکتری: