واردی، سیده شایسته در دارایان (0)

دکتر سیده شایسته واردی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قائمشهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات