ستوده نیا کرانی، سلمان در دارایان (0)

دکتر سلمان ستوده نیا کرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بندرعباس

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد، 1395