اسدپور، احمدعلی در دارایان

اسدپور، احمدعلی در دارایان (3)

دکتر احمدعلی اسدپور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بندرعباس

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: