بالونژادنوري، روزبه در دارایان

بالونژادنوري، روزبه در دارایان (0)

دکتر روزبه بالونژاد نوری

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه خاتم

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران، 1382

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران، 1386

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران، 1393