ثابت فر، پویا در دارایان

ثابت فر، پویا در دارایان (0)

دکتر پویا ثابت فر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: علوم اقتصادى از دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مرکزي، 1380

        کارشناسی ارشد: اقتصادانرژي از دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مرکزي - تهران، 1384

        دکتری: دكتري تخصصي اقتصاد از دانشگاه پوترا مالزي، 1390