بریم نژاد، ولی در دارایان

ولی بریم نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: