دائی کریم زاده، سعید در دارایان

دائی کریم زاده، سعید در دارایان (0)

دکتر سعید دائی کریم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خوراسگان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان، 1370

        کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شیراز، 1374

        دکتری: علوم اقتصادی از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 1385