شریفی رنانی، حسین در دارایان (0)

دکتر حسین شریفی رنانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خوراسگان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)، 1378

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)، 1381

        دکتری: اقتصاد پولی از واحد علوم تحقیقات تهران، 1387