رنجبر، همایون در دارایان

رنجبر، همایون در دارایان (0)

دکتر همایون رنجبر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خوراسگان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان، 1383