قبادی، سارا در دارایان

قبادی، سارا در دارایان (0)

دکتر سارا قبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خوراسگان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

        دکتری: اقتصاد بین الملل-اقتصاد سنجی از واحد علوم تحقیقات تهران