قبادی، صغری در دارایان (0)

دکتر صغری قبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی واحد اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: