زارع، روح الله در دارایان

زارع، روح الله در دارایان (0)

دکتر روح الله زارع

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی واحد بیضا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: