خداپرست شیرازی، جلیل در دارایان (0)

دکتر جلیل خداپرست شیرازی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی واحد شیراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: