نادمی، یونس در دارایان

دکتر یونس نادمی

عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آیت الله بروجردی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

        دکتری: اقتصادسنجی و پولی از مازندران