انصاری، وحیده در دارایان

انصاری، وحیده در دارایان (0)

دکتر وحیده انصاری

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی، 1377

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی، 1380

دکتری: اقتصاد کشاورزی، 1388