یزدانی، سعید در دارایان

یزدانی، سعید در دارایان (0)

دکتر سعید یزدانی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران، 1359

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از لندن، 1365

دکتری: اقتصاد کشاورزی از لندن، 1366