سلامی، حبیب اله در دارایان

سلامی، حبیب اله در دارایان (0)

دکتر حبیب اله سلامی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از  دانشگاه شیراز، 1357

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز، 1367

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه آلبرتا، 1374