چیذری، امیرحسین در دارایان

چیذری، امیرحسین در دارایان (0)

دکتر امیرحسین چیذری

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آمریکا، 1362

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه کارولنیای جنوبی، 1366

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ایالتی می سی سی پی در آمریکا،

1371