امیرتیموری، سمیه در دارایان

امیرتیموری، سمیه در دارایان (0)

دکتر سمیه امیرتیموری

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی، 1383

        کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی، 1385

        دکتری: اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی، 1392