خواجه پور، الهام در دارایان

خواجه پور، الهام در دارایان

دکتر الهام خواجه پور

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی شهید باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد کشاورزی، 1382

        کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی، 1385

        دکتری: اقتصاد کشاورزی، 1392