زارع مهرجویی، محمدرضا در دارایان

زارع مهرجویی، محمدرضا در دارایان (0)

دکتر محمدرضا زارع مهرجویی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد کشاورزی، 1367

        کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی، 1371

        دکتری: اقتصاد کشاورزی، 1385