مهرابی بشرآبادی، حسین در دارایان

مهرابی بشرآبادی، حسین در دارایان

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد کشاورزی، 1370

        کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی، 1374

        دکتری: اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه، 1379