نبی ئیان، صدیقه در دارایان

نبی ئیان، صدیقه در دارایان (0)

دکتر صدیقه نبی ئیان

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: