خلیلیان، صادق در دارایان

خلیلیان، صادق در دارایان (1)

دکتر صادق خلیلیان

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: مهندسی خاکشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

        کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس

        دکتری: اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس