مرتضوی، سید ابوالقاسم در دارایان

مرتضوی، سید ابوالقاسم در دارایان (1)

دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

        دکتری: