نجفی علمدارلو، حامد در دارایان

نجفی علمدارلو، حامد در دارایان (0)

دکتر حامد نجفی علمدارلو

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: مهندسی کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، زابل

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس

        دکتری: اقتصاد کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس