بخشوده، محمد در دارایان

بخشوده، محمد در دارایان (0)

دکتر محمد بخشوده

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظري از دانشگاه اصفهــان، 1364

کارشناسی ارشد: اقتصاد كشاورزي از دانشگاه شيراز، 1368

دکتری: اقتصاد كشاورزي از دانشگاه آبردين انگلستان، 1379