فرج زاده، زکریا در دارایان

فرج زاده، زکریا در دارایان (0)

دکتر زکریا فرج زاده

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد، 1380

کارشناسی ارشد: اقتصاد كشاورزي از دانشگاه شيراز، 1382

دکتری: اقتصاد كشاورزي از دانشگاه شیراز، 1391