فاطمه، فتحی در دارایان (0)

دکتر فاطمه فتحی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شيراز

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شيراز 

دکتری: مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شيراز