شکوهی، زینب در دارایان

شکوهی، زینب در دارایان

دکتر زینب شکوهی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز، 1385

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز، 1388

دکتری: اقتصاد کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی از دانشگاه تهران، 1394