آذر، شیخ زین الدین در دارایان

آذر، شیخ زین الدین در دارایان (0)

دکتر آذر شیخ زین الدین

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شيراز، 1384

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شيراز، 1386

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شيراز، 1393