فاطمه، نصرنیا در دارایان (0)

دکتر فاطمه نصرنیا

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1383

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شيراز، 1386

دکتری: اقتصاد كشاورزي گرایش مديريت مزرعه از دانشگاه شيراز، 1394