اسکندری، فرزاد در دارایان

اسکندری، فرزاد در دارایان (0)

 دکتر فرزاد اسکندری

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کردستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: