جلالی، محمد در دارایان

جلالی، محمد در دارایان (0)

 دکتر محمد جلالی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کردستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه شیراز، 1379

دکتری: دکترای تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه تهران، 1393