قادرزاده، حامد در دارایان

قادرزاده، حامد در دارایان (0)

 دکتر حامد قادرزاده

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کردستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی اقتصاد کشاورزی، 1371

کارشناسی ارشد: مهندسی اقتصاد کشاورزی، 1375

دکتری: دکترای تخصصی اقتصاد کشاورزی، 1384