ملک سعیدی قصرالدشتی، حمیده در دارایان

ملک سعیدی قصرالدشتی، حمیده در دارایان (0)

 دکتر حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کردستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: ترویج و آموزش کشاورزی، 1386

دکتری: دکترای تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی، 1392